Transskription af interview

Transskribering af alle lyd- og videooptagelser. Tilpassede udskrifter, der følger de danske regler for transskription. Konkurrencedygtige priser, hurtig levering og sikker behandling af alle data.

Transskribering af interviews

"Vi har fået transskriberet interviews hos Textservice, hvilket har gjort, at vi har kunnet fokusere på andre opgaver. På trods af den korte tidsramme, vi havde til rådighed, blev vores interviews transskriberet i rigtig god kvalitet og blev leveret super hurtigt. Tak for samarbejdet. Jeg vender gerne tilbage."

Tor-Salve Dalsgaard
Købehavns Universitet


 

Transskription – fra lydfil til udskrift

Transskription – eller transskribering – vil sige at omdanne optaget lyd til skreven tekst. Transskription er nødvendig, når et interview, et møde eller en telefonsamtale skal gøres til genstand for analyse og/eller dokumenteres og arkiveres.

Hos Textservice kan du få transskriberet dine lyd- og videofiler i høj kvalitet – hurtigt, sikkert og billigt

Prisen på transskribering afhænger af lydfilens kvalitet, antal speakere og krav til udskriften, men den pris, vi tilbyder, hører til blandt markedets laveste. Det skyldes ikke, at vi laver venstrehåndsarbejde eller benytter billig arbejdskraft. Tværtimod – vi er uddannede sprogfolk, der sætter en ære i at levere et godt og gennemarbejdet produkt.

At transskribere er en tidskrævende proces, og – det indrømmer vi gerne – et ganske omstændeligt arbejde. Af samme grund er der mange, der vælger at overdrage transskriberingen af interviewet, speaken eller mødet til andre, så man frigør tid til kerneopgaverne. 

Det er sund fornuft!

Måske du arbejder på en akademisk afhandling, hvor en del af den kvalitative empiri er lydoptagelser af forskningsinterview. Interviewene skal analyseres, og lydudskrifterne måske vedlægges afhandlingen som bilag. Du er derfor nødt til at transskribere alle interviewene selv. Det tager lang tid, som man ikke har.

Det samme gør sig gældende, når man skal transskribere lyd- eller videooptagelser af møder, fokusgruppeinterview, juridisk materiale eller noget helt fjerde.

Hos Textservice tilbyder vi at gøre arbejdet. Det sikrer høj kvalitet i arbejdet, der overholder de nationale standarder for transskribering, der gælder på tværs af brancher og fagområder.

Læs mere om transskribering herunder, eller skriv til os allerede nu for et tilbud på transskribering.

Få et uforpligtende tilbud på transskribering

Anfør lydoptagelsens/optagelsernes længde i cirka antal minutter. Vedhæft evt. et uddrag af en lydoptagelse, så vi kan give en mere præcis pris.

  Er du studerende? Skriv til jan@textservice.dk for et godt tilbud på transskribering.

  Et typisk forløb

  Det konkrete forløb afhænger af den konkrete opgave. Men mange forløb ser ud som følger:

  1. Textservice kontaktes af en kunde med henblik på tilbud på en transskriberingsopgave.
  2. Vi drøfter opgaven (over mail eller telefon) med kunden, så vi får klarhed over opgavens omfang, lydfilens kvalitet, krav til lydudskriften og leveringstiden.
  3. Vi afgiver et tilbud til kunden og foretager ofte en prøvetransskription af 4-5 minutters optagelse.
  4. Accepterer kunden tilbuddet, sendes lydfilen/lydfilerne til transskription på det aftalte tidspunkt.
  5. Vi transskriberer lydfilerne og sender korrekturlæste udskrifter tilbage.
  6. Når kunden har modtaget arbejdet og erklæret sig tilfreds, sender vi en faktura.

  For transskription gælder, at der er standarder for, hvordan man transskriberer. Konventionerne er til for, at man bruger den samme metode, så enhver udskrift kan læses og forstås på tværs af brancher og fagområder.

  Hos Textservice er udgangspunktet for alle transskriberingsopgaver Kirsten Gregersens standard for udskrifter fra 1987. Men enhver opgave er kontekstafhængig, og den udskrift, man modtager, vil altid være afstemt formålet med den konkrete transskription. Vi tilpasser derfor transskriberingsmetoden til kundens ønsker og behov. Det gælder for udskriftens form og detaljeringsgrad, og det gælder for processen, der ikke nødvendigvis skal følge det skitserede forløb. 

  JAN BOYSEN BILLUND
  Ejer | Cand.mag.

  LOTTE JELSBECH KNUDSEN
  Cand.ling.merc. | Transskribent | Translatør

  CECILIE LANKEN VERMA
  Ph.d. | Korrekturlæser | Transskribent 

  Blik for økonomien! Pris på transskription

  Prisen på transskribering afhænger af flere forhold: sproget, emnet, transskriptionsformen, kvaliteten af lydfilen, antal speakere, sprogets kompleksitet og leveringstiden.

  Vi kan derfor først sætte en forpligtende pris, når vi kender til opgaven.

  I udgangspunktet tilbyder vi transskribering til en timepris på 300 kr. (ekskl. moms) for lydfiler på dansk og engelsk eller andre sprog. Som en tommelfingerregel skal man regne med, at man kan transskribere 10-15 minutters lyd pr. time. Det svarer til, at der cirka transskriberes efter forholdet 1:5 – transskribenten bruger altså fem minutter på at transskribere et minuts lyd.

  I mange tilfælde aftaler vi en fast pris pr. minuts lydoptagelse, der skal transskriberes. Det er en enkel og transparent måde at gøre det på – både for kunden og for os.

  Prisen vil dog altid afhænge af lydmaterialet. Er der tale om et interview af en enkelt person i en god lydkvalitet, kan man transskribere markant hurtigere, end hvis der er flere personer, der taler hen over hinanden i en mere uformel kontekst.

  Er der tale om en simpel ordret transskription uden annotering af lyde som hosten, grin, stammen med videre, kan man transskribere i et markant højere tempo, end hvis transskriberingen skal inddrage fonetiske fænomener som tryk, tonefald, intonation, vokallængde, volumen, tempo med videre. I sjældne tilfælde kan en transskription også indebære, at non-verbale elementer som fx blikretning, gestik og pauser skal annoteres. Det vil gøre arbejdet mere tidskrævende.

  Af de grunde er det svært at tilbyde faste priser på transskribering. En pris vil altid afhænge af lydoptagelsens kvalitet, dens kompleksitet og kravene til, hvor detaljeret transskriberingen skal være. 

  Transskription på engelsk! Yes we can!

  Mange videnskabelig studier krydser grænserne og involverer flere sprog. Hvis du har brug for transskribering på et andet sprog end dansk, kan du overlade opgaven til os hos Textservice. Vi er også et oversættelsesbureau, og vi behersker derfor flere sprog.

  P.t. dækker vores kompetencer engelsk, tysk og spansk transskribering. Her er det naturligvis afgørende, at transskribenten berhersker fremmedsproget på modermålsniveau eller selv har fremmedsproget som modersmål.

  Vores professionelle tolke og translatører er rutinerede transskribenter, og de kan derfor udføre en hvilken som helst transskriberingsopgave med høj kvalitet. Det gælder også for transskribering af lydfiler med fremmedsproglig tale til en udskrift på dansk. Og det gælder i sagens natur også den anden vej rundt: at dansk tale "oversættes" til fx engelsk, tysk eller spansk tekst.

  Transskription

  Garanti for sikker og professionel databehandling

  Har du brug for at få transskriberet lydfiler med personfølsomt indhold?

  Lydfiler skal – som alt andet materiale – behandles med fortrolighed. I nogle tilfælde indeholder lydfiler personfølsomme oplysninger, der kræver, at filerne behandles på en sikker og professionel måde.

  Når vi hos Textservice modtager en lydfil til transskription, indtager vi rollen som databehandlere, og vi følger selvsagt gældende regler for behandling af data, jf. databeskyttelsesforordningen (GDPR).

  Lydfilerne kan sendes pr. mail eller via en sikker fildelingstjeneste som WeTransfer. Det er også muligt at bruge en formular på vores eget site: textservice.dk. Vi anvender et SSL-certifikat på websitet, der krypterer og beskytter de date, der udveksles over sitet, mod misbrug og tyveri.

  Når Textservice har modtaget lydfilerne til transskription, opbevarer vi dem sikkert. De lagres lokalt på vores server, og deles kun med den transskribent, der sidder med den konkrete opgave.

  Senest tre uger efter, at kundeforholdet er afsluttet, sletter vi alle data permanent. Læs mere om vores privatlivspolitik her.

  Hvis kunden ønsker det, underskriver vi gerne en fortrolighedserklæring, inden arbejdet sættes i gang.

  Vi hjælper gerne med transskriptionen

  ⇒ Gratis prøve-transskribering af fem minutters lydfil
  ⇒ Hurtig og effektiv eksekvering
  ⇒ Kontakt os for et tilbud

  Transskribering af interviews i forbindelse med specialer og forskning

  Når man skriver en bacheloropgave, et speciale, en ph.d. eller en hvilken som helst anden videnskabelig afhandling, arbejder man ofte under tidspres. I den situation kan det virke uoverskueligt selv at skulle transskribere kvalitative data, fx fokusgruppeinterviews, ekspertinterviews eller optagelser af tale til brug i lingvistiske eller grammatiske studier.

  Textservice tilbyder billig og effektiv transskribering af interviewdata og andre former for lyddata til studievenlige priser. Vi aftaler naturligvis altid på forhånd, hvilken form for transskribering der skal udføres, og hvor detaljeret udskriften skal være. Det vil alt sammen afhænge af det konkrete projekt.

  Hvis du også ønsker, at vi udfører akademisk korrekturlæsning på afhandlingen, aftaler vi naturligvis en samlet pris i din favør.

   

  Vi tilbyder gerne en gratis og uforpligtende prøve på transskription af en lydfil. Tilbuddet gælder 2-3 minutters lydoptagelse. Så kan du ved selvsyn se, hvordan arbejdet udføres hos Textservice, og hvordan den udskrift, du får tilsendt, tager sig ud.

  Prøve-transskriberingen vil også i mange tilfælde være et godt udgangspunkt for at aftale krav til transskriptionen og udskriften.

  Kontakt os her.

  Dit formål med transskriptionen bestemmer formen

  En lydfil kan transskriberes på flere måder.

  Mange kunder ønsker en transskription, hvor udskriften udgør en præcis en-til-en-oversættelse af lydfilen til skriftsprog. Her gælder, at transskriptionen skal gengive det talte ord loyalt. Der er her tale om en ordret transskribering.

  For andre kunder er det mere afgørende, at transskriptionen fastholder og fremhæver betydningen, altså meningen af det talte. Den form for semantisk transskribering giver transskribenten et vist frirum til at omskrive det sagte, så det i højere grad er meningen, der fastholdes i skriftliggørelsen. Det vil sige, at transskribenten gives en vis frihed til at sortere i indholdet, så udskriften fastholder meningen, men ikke nødvendigvis alle ordene. Et eksempel kunne være, at man fjerner ord, der gentages, eller at sætninger, der er formuleret uklart, omformuleres let, så meningen træder tydeligt frem.

  Man skal dog være varsom med semantisk transskribering, for den metode vil altid indebære, at sproget fortolkes – og fortolkning er pr. definition subjektiv. Derfor kræver den form for transskribering selvdiciplin og en høj grad af sprogforståelse.

  De danske retningslinjer for transskribering indebærer også konventioner for notationer. Notationer er tegn, der benyttes til at angive forskellige træk ved sproget. I den danske standard markeres uforståelige ord fx med tegnet (uf), mens fx en pause på tre sekunder markeres med tegnet P3. Antallet af notationer vil afhænge af formålet med transskriptionen. Transskription, der kræver en høj grad af fonetisk nøjagtighed, fx transskribering af tale med henblik på lingvistiske studier, kræver tilsvarende et rigt og detaljeret notationssystem. Omvendt vil transskribering af et interview eller et bestyrelsesmøde kræve færre notationer.

  Vi vil altid på forhånd aftale med kunden, dels hvilken form for transskription der ønskes, dels hvordan den endelige udskrift skal tage sig ud. Læs mere om transskriberingsmetoder her.

  Er din lydfil tung at danse med?

  Hvis en lydfil er en optagelse af en samtale, der er præget af tungt fagsprog, er den selvsagt svær og tidskrævende at transskribere for lægmand. Derfor kræver transskription af fagsprog en veludviklet sprogforståelse, et stort ordforråd og et kendskab til fagsprog.

  Det kalder på en højtuddannet transskribent.

  Mange opfatter dog transskribering som rutinepræget arbejde, der tager alt for lang tid. Af samme grund kan man fristes til at tro, at man kan sætte en billig studentermedhjælper til 130 kr. i timen til at udføre arbejdet – og således opnå en høj avance, når kunden faktureres det tre-dobbelte beløb.

  Hos Textservice bruger vi færdiguddannet arbejdskraft.

  Vi er højtuddannede sprogpersoner, der interesserer os for håndværket, og som sætter en ære i at levere et produkt af høj kvalitet. Det gælder også for transskriberingsopgaver.

  I det hele taget mener vi, at det er en misforståelse at tro, at transskribering er rutine-arbejde. Det er det ikke. Transskribering kræver sproglig viden, solid sprogforståelse og sproglig erfaring. Det gælder særligt for lydmateriale præget af fagsprog og mange fremmedord.

  Vores transskribenter er vant til at arbejde med fagsproglige tekster, fx juridisk eller medicinsk sprog. I huset har vi rutinen i at arbejde med teknisk tunge tekster med et fagspecifik ordforråd. Derfor kan vi forstå det, der bliver sagt, på et helt andet niveau, end en person der kommer ind fra gaden. Transskriptionen bliver mere præcis og korrekt. Og det er afgørende, at udskriften er helt loyal over for det mundtlige forlæg. Forkerte gengivelser i udskriften kan – i værste fald – få store negative konsekvenser.

  transskribere

  Maskin-transskribering. Kan man nøjes med det?

  Talegenkendelse er et sprogteknologisk område i rivende udvikling, der på sigt vil kunne erstatte en del af den manuelle transskribering. Det hersker der ingen tvivl om. 

  Men der er vi langt fra endnu. Teknologien – som den ser ud i dag – egner sig bedst til transskription af enetale, hvor maskinen er trænet i at lytte til taleren, og hvor ordene artikuleres meget tydeligt.

  Anderledes er situationen i et mere komplekst samtale-miljø. Her kommer automatiseret transskription til kort. Komplekse samtale-miljøer vil typisk være karakteriseret ved et eller flere af følgende træk:

  • utydelig lydoptagelse, fordi lydkilderne befinder sig på afstand af lydoptageren
  • to eller flere speakere
  • komplekse taleture med hurtige og spontane turskift, hvor man taler hen over hinanden
  • talesprog med afbrudte ord og sætninger, pauser, mumlen
  • selvrettelser og selvafbrydelser
  • uklare sætningsafslutninger
  • brug af dialekter.

  I forlængelse heraf kan tale-til-tekst-software endnu ikke sætte tegn som punktum og komma, ligesom den rige notation, en transskribent kan tilføre udskriften, på ingen måde kan udføres maskinelt.

  Man kan godt bruge talegenkendelse til en form for grov-transskribering, men skal man have en præcis og tro gengivelse, skal man transskribere i hånden – om man så kan sige. Der vil under alle omstændigheder være behov for at gå enhver maskin-transskription kritisk igennem for at tjekke og rette fejl.

  Textservice ApS 

  Textservice ApS tilbyder en lang række sprogydelser, men dog med fokus på korrekturlæsning, transskribering og oversættelse.

  Textservice

  Textservice skaber værdi gennem professionel korrektur, oversættelse, transskribering og tekstforfatning.

   

  Kontaktinfo

  mail@textservice.dk

  (+45) 93 90 89 33